แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 248
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 89
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 102
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 195
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 114
แนวทางปฏิบัติ: e-Payment
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (e-Payment) 104
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 526
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 96
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 101
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 30
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 215
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 60
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 75