แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 97
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 53
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 67
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 88
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 64
แนวทางปฏิบัติ: e-Payment
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 133
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 68
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 72
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 136
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 42
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 45