แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 509
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 172
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 182
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 476
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 199
แนวทางปฏิบัติ: e-Payment
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (e-Payment) 327
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 3,230
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 183
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 164
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ (มิถุนายน 2566) 122
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 164
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 409
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 135
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 151