แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 2,498
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 1,918
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 1,918
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 2,432
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 1,934
แนวทางปฏิบัติ: e-Payment
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชำระเงิน (e-Payment) 2,302
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 7,701
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 1,934
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 1,895
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ (มิถุนายน 2566) 1,870
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริษัทบริหารสินทรัพย์ 1,902
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 2,137
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 1,845
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 1,872
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และ บริษัทเงินทุน
Powerpoint การแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายฯ กลุ่มธุรกิจบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุน 1,714
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับ บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ และบริษัทเงินทุน 1,827
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 1,734
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 1,735