แนวทางปฏิบัติ
เรื่อง ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติ: ธนาคาร
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทธนาคาร (กุมภาพันธ์ 2565) 44
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง ตัวแทนทางการเงิน (Banking Agent) 25
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 39
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานการทำธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินประเภท ธนาคาร 41
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 33
แนวทางปฏิบัติ: e-Payment
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การรายงานธุรกรรมสําหรับสถาบันการเงินที่ประกอบธุรกิจระบบการชําระเงินและผู้ประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกํากับตามกฎหมายว่าด้วยระบบการชําระเงิน 41
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 33
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 27
แนวทางปฏิบัติ: บริษัทบริหารสินทรัพย์
แนวทางปฏิบัติเรื่อง การรายงานธุรกรรม สำหรับสถาบันการเงิน ประเภทบริษัทบริหารสินทรัพย์ 78
แนวทางปฏิบัติ เรื่อง การจัดให้ลูกค้าแสดงตน 23
แนวทางปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559 สำหรับผู้มีหน้าที่รายงาน 22