ระเบียบ
เรื่อง ดาวน์โหลด
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และ มาตรา 16 พ.ศ.2563 1,792
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเก็บรักษารายละเอียดเกี่ยวกับการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2559 1,768
ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกศาลมีคําสั่งเป็นบุคคลที่ถูกกําหนดและการแจ้งให้บุคคลที่ถูกกำหนดทราบถึงการถูกกำหนดรายชื่อ พ.ศ. 2560 1,838
ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการระงับการดําเนินการกับทรัพย์สินและการเก็บรักษาและการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการกับทรัพย์สิน พ.ศ. 2560 1,892
ระเบียบคณะกรรมการ ปปง. ว่าด้วยการประกาศและแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดและการดำเนินการตามมาตรา 6(1) (2) และ (3) พ.ศ. 2558 1,831