แบบฟอร์มสำหรับรายงานธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบรายงานการทำธุรกรรม
แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. 1-01) 2,266
แบบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. 1-02) 2,101
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. 1-03) 2,098
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. 1-05-9) 2,545
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ (ปปง 1-05-8) 1,898
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) (word) 1,889
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) (pdf) 1,882
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) (word) 1,879
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) (pdf) 1,889