แบบฟอร์มสำหรับรายงานธุรกรรม
เรื่อง ดาวน์โหลด
แบบรายงานการทำธุรกรรม
แบบรายงานการทําธุรกรรมที่ใช้เงินสด (ปปง. 1-01) 437
แบบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สิน (ปปง. 1-02) 308
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่มีเหตุอันควรสงสัย (ปปง. 1-03) 293
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินหรือชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (ปปง. 1-05-9) 601
แบบรายงานการทำธุรกรรมที่ใช้เงินสดสำหรับผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังฯ (ปปง 1-05-8) 160
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับบุคคลที่ถูกกำหนด
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) (word) 161
แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ถูกระงับการดำเนินการ (แบบ ปกร. 03) (pdf) 154
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) (word) 155
แบบแจ้งข้อมูลของผู้มีหน้าที่รายงานเกี่ยวกับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้าซึ่งอยู่ในรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด หรือ ผู้ที่มีหรือเคยมีการทำธุรกรรมกับบุคคลที่ถูกกำหนด (แบบ ปกร. 04) (pdf) 157