ธนาคาร

คำถามที่พบบ่อย : ธนาคาร
Q : ธนาคารได้ทำธุรกรรมไถ่ถอนหลักประกันซึ่งเป็นโฉนดที่ดิน จากสัญญากู้ยืมเงินเลขที่สัญญาเดียวกัน จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ - ครั้งที่ 1 โฉนดที่ดินฉบับเดียว มูลค่าประมาณ 3 ล้านบาท - ครั้งที่ 2 โฉนดที่ดินฉบับเดียว มูลค่าประมาณ 2.5 ล้านบาท - ครั้งที่ 3 โฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ มูลค่ารวมกันประมาณ 5.5 ล้านบาท ธนาคารต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) ต่อสำนักงาน ปปง. กรณีการทำธุรกรรมไถ่ถอนหลักประกันครั้งใดบ้าง
ธนาคารต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน (แบบ ปปง. 1-02) ประเภทอสังหาริมทรัพย์และสังหาริมทรัพย์ที่ประเมินราคาได้ ที่มีราคาต่อทรัพย์สินหนึ่งทรัพย์สินใดหรือหลายทรัพย์สินรวมกันในหนึ่งธุรกรรม ซึ่งมีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มาตรา 13 (2) ประกอบกฎกระทรวงกำหนดจำนวนเงินสดและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่สถาบันการเงินต้องรายงานต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2559 ดังนั้น ธนาคารจึงต้องรายงานการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน กรณีการทำธุรกรรมไถ่ถอนหลักประกันในครั้งที่ 3 เนื่องจากโฉนดที่ดิน จำนวน 2 ฉบับ มีมูลค่ารวมกันประมาณ 5.5 ล้านบาท ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินถึงเกณฑ์ที่ต้องรายงานตามที่กฎหมายกำหนด แต่ธนาคารไม่ต้องรายงานการทำธุรกรรมไถ่ถอนหลักประกันในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 เนื่องจากการทำธุรกรรมในแต่ละครั้งดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องรายงานการทำธุรกรรมต่อสำนักงาน ปปง.