ผู้มีหน้าที่รายงานในกำกับ
ส่วนกำกับและตรวจสอบ 1 ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการกำกับดูแลและตรวจสอบผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม ดังต่อไปนี้

   (1) ธนาคารพาณิชย์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 

   (2) สถาบันการเงินเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

   (3) บริษัทเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

   (4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

   (5) ผู้ประกอบธุรกิจระบบการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบชำระเงิน

   (6) ผู้ประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินภายใต้การกำกับตามกฎหมายว่าด้วยระบบชำระเงิน

   (7) นิติบุคคลเฉพาะกิจตามกฎหมายว่าด้วยนิติบุคคลเฉพาะกิจเพื่อการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

   (8) บริษัทบริหารสินทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทบริหารสินทรัพย์

   (9) ผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับบัตรเครดิตที่มิใช่สถาบันการเงินตามประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบัตรเครดิต หรือตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน

   (10) สถาบันการเงินและผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา 16 ตามที่เลขาธิการ ปปง. มอบหมาย


จำนวนผู้เข้าชม 2,957