หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดหรือทบทวนรายชื่อบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งควรได้รับการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตามกฎกระทรวงการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า พ.ศ. 2564

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการกำกับและตรวจสอบ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564 (วันที่มีผลใช้บังคับ)

DOWNLOAD


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 2,387