ประกาศแผนการฝึกอบรมตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

ประกาศแผนการฝึกอบรมฯ


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 345