หลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 และหลักสูตรสำหรับผู้มีหน้าที่รายงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน มาตรา 13 และมาตรา 16

          

1. ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยการจัดให้มีการฝึกอบรมให้แก่ผู้มีหน้าที่รายงานตามมาตรา 13 และมาตรา 16 พ.ศ. 2563

2. ตัวอย่างร่างหลักสูตรฝึกอบรม

3. ร่างเอกสารประกอบการบรรยาย ฉบับ 2563

 


จำนวนดาวน์โหลด 1 จำนวนผู้เข้าชม 842